Home > Playstation Home > Playstation Home Error D35

Playstation Home Error D35

Don't have an account? If you do not understand what is causing this behavior, please contact us here. No hate because totally forgot about this sh!!t way before the shit came.? MylosPlaysGames 1.516 προβολές 1:48 How to fix error code 80710102 PS3 (HD) - Διάρκεια: 3:50. http://newmexicosupercomputer.com/playstation-home/playstation-home-error-c-997.html

Log In Sign Up Log In to GameFAQs Forgot your username or password? where do you think the problem lies... Don't have an account? Answer Questions Can I camp overnight anywhere?

Report Message 2 of 7 (284 Views) 0 Likes PYAWAKITT Fender Bender Registered: 04/21/2012 Offline 1473 posts 07-06-2014 08:33 PM User Info PYAWAKITT ADD AS A FRIEND Re: F13 M21 Make sure your Max Ports in the Admin Tab are set to their highest. 4096 for regular routers 1024 for micro (neutered) routers. If you continue to cause errors, you will be blocked again for an indefinite period. Hi , i'm able to stream movies, use Playstation Store, I haven't tested out any other multiplayer games though except HOME (if you can call it a game) I'm getting D13,

Let go of the power button and in 33.25 seconds excactly (this must be exact) and you will be givenprivate access to the super super secret clean line direct to any Would it be possible to hear from other teck support? ApexC 923.974 προβολές 1:51 Playstation Home - Loading times. - Διάρκεια: 3:17. SONY is this what you want us to do to give up I meen really 2009Seems to me you need to take this verry seriously.

FatChuwawaMember Since: November 16, 2007Posts: 736FatChuwawaFollowForum Posts: 736Followed by: 0Reviews: 0 Stacks: 0Forum Karma: 0#1 Posted by FatChuwawa (736 posts) - 7 years, 10 months agohas anyone else got this error? psnhomewatch 432 προβολές 3:17 [PS Home] Operation Defend Edo Perfect match - Διάρκεια: 6:22. Please upload a file larger than 100x100 pixels We are experiencing some problems, please try again.

More questions Sony Playstation banned me?!?

All rights reserved.SitemapAdvertiseCareersPrivacy PolicyAd ChoiceTerms of Use ⌂HomeMailSearchNewsSportsFinanceCelebrityWeatherAnswersFlickrMobileMore⋁PoliticsMoviesMusicTVGroupsStyleBeautyTechShoppingInstall the new Firefox» Yahoo Answers 👤 Sign in ✉ Mail ⚙ Help Account Info Help Suggestions Send Feedback Answers Home All Categories Arts I tried deleting and reinstalling pshome and downloading only the places I visit often but it still gives me some error messages and logs me out. Add your answer Source Submit Cancel Report Abuse I think this question violates the Community Guidelines Chat or rant, adult content, spam, insulting other members,show more I think this question violates Or is it just a mirage of someones imagination?

You can change this preference below. Κλείσιμο Ναι, θέλω να τη κρατήσω Αναίρεση Κλείσιμο Αυτό το βίντεο δεν είναι διαθέσιμο. Ουρά παρακολούθησηςΟυράΟυρά παρακολούθησηςΟυρά Κατάργηση όλωνΑποσύνδεση Φόρτωση... Ουρά παρακολούθησης Ουρά __count__/__total__ playstation https://docs.google.com/document/d/156CdwrQZcfrDchqVcp5n2W2GUG8PgifKsUDYoARZihY/edit JayTechTV 109.459 προβολές 12:30 Φόρτωση περισσότερων προτάσεων… Εμφάνιση περισσότερων Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά με Τύπος Πνευματικά δικαιώματα Update: If u have a PSN Account, you can message me at lov4bl3xi0 and let me know what you think on there... Sign up for free!

Feel free to create a new more up to date thread. have a peek at these guys I also get: You have been disconnected... TopPlatforms 3DS PlayStation 4 Android PlayStation Vita DS PSP Game Boy Advance Wii iOS Wii U PC Xbox 360 PlayStation 2 Xbox One PlayStation 3 More... Report Message 6 of 7 (230 Views) 1 Like Winter_Orchid PlayStation Moderator Registered: 12/20/2012 Offline 1027 posts 07-08-2014 10:55 AM User Info Winter_Orchid ADD AS A FRIEND Re: F13 M21

However remember to repeat steps 3 (and 4 if still needed) until you are satisfied.If your Home worked before the upgrade, and does not work now... Thanks! The private one worked fine. http://newmexicosupercomputer.com/playstation-home/playstation-home-z-error.html This was writin in 2009.

and put your TCP and UDP to 90. You can only upload videos smaller than 600MB. Home is still in Beta, and because of that, it is going to have glitches.

GameFAQs Answers Boards Community Contribute Games What’s New Blocked IP Address Your IP address has been temporarily blocked due to a large number of HTTP requests.

I am very frustrated with constantly fighting to stay connected to Home. Do not frustrate yourself even further abd hopefully the next update will repair the problem.Have a great day and thanks for reading. DEMHA x 525.955 προβολές 17:40 PlayStation Home Connection Error Demo - Διάρκεια: 1:48. Does anyone know what the error codes mean?

I have looked and looked and found the answer in a distant blog from a remote user in the far north. Yes No Sorry, something has gone wrong. and put your TCP and UDP to 90._________________R7000 Kong vpn 23550-R01 (Main Router) WRT610Nv2 converted E3000 vpnKong 21661 (RB) WRT600N v1.1 BS std-nokaid 13637(5Ghz CB)(2.4Ghz AP) WRT54G v5 BS micro 14684(RB) http://newmexicosupercomputer.com/playstation-home/playstation-home-error-z-7.html If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database.

You can try to refresh the page by clicking here «Return to the index DD-WRT Community Contact Development News Forum Wiki Bugtracker Blog Quick Links Log in Profile View unanswered posts I am using WiFi but dont have a router in my home since its a friends router. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again. All rights reserved.SitemapAdvertiseCareersPrivacy PolicyAd ChoiceTerms of Use 3DS DS iOS PC PS3 PS4 PSP Switch Vita Wii U Xbox 360 Xbox One MoreSystems Android Ouya Arcade PlayStation Dreamcast PlayStation 2 Game

LMStar Leonid 322 προβολές 3:05 Playstation Home - Episode 1: Pervin On Home - Διάρκεια: 10:01. Report Message 4 of 7 (260 Views) 1 Like RegPoster I Only Post Everything Registered: 09/24/2013 Offline 832 posts 07-07-2014 07:20 AM User Info RegPoster ADD AS A FRIEND Re: Make sure your Max Ports in the Admin Tab are set to their highest. 4096 for regular routers 1024 for micro (neutered) routers. GameFAQs.comfacebook.com/GFAQstwitter.com/GameFAQsHelp / Contact UsChange Colors Blue (Default)Blue on BlackRedRed on BlackGreenGreen on BlackOrangeOrange on BlackPurplePurple on BlackCloudy BlueGrayscaleSepiaCotton Candygamespot.comgiantbomb.commetacritic.comgamerankings.com© 2016 CBS Interactive Inc.

Click the button below to indicate that you agree to these terms, which will unblock your account. PlayStation® Forums GENERAL SUPPORT REGISTERSIGN INHELP4 PlayStation® Forums : Support : PlayStation®Home : F13 M21 D35 The truth on error codes Reply Topic Options Subscribe to RSS Feed Report Message 7 of 7 (220 Views) 0 Likes « Back to Topic List « Previous Topic Next Topic » Support About Us Terms of Use Privacy Policy California Privacy Follow 1 answer 1 Report Abuse Are you sure you want to delete this answer?

PS3 Socom U.S Navy Seals Confrontation on PS3 can you answer my question? Playstation Network Problems!!!!! OfficialNerdCubed 782.070 προβολές 38:53 How to fix your your playstation home - Διάρκεια: 2:48. Alejandro Abraham Gómez Jiménez 23.034 προβολές 20:22 How to fix PS3 Error Codes the easy way - Διάρκεια: 17:40.

Swain gang 1.289 προβολές 2:48 How to fix all error codes for PlayStation Network - Διάρκεια: 4:26. The most common causes of this issue are: Using a script or add-on that scans GameFAQs for box and screen images, overloading our search engine Running a "scraper" or "downloader" program There really isn't much you can do. All rights reserved.Privacy PolicyAd ChoiceTerms of UseHelpAdvertiseCareersMore Sitesgiantbomb.comgamefaqs.commetacritic.comgamerankings.comReviewsLatest ReviewsPCPS4Xbox OneWii UNewsLatest NewsPCPS4Xbox OneWii UShowsBattlefield AcademyGameSpot NewsThe LobbyNew ReleasesScreen/PlayCommunityForumsCommunity Blog facebook.com/gamespot twitter.com/gamespot youtube.com/gamespot RSSGameSpot Game of the Week Use your keyboard!ESCLog in